Regulamin Sprzedaży Internetowej przez Galena Sp. z o.o.

dla Użytkowników Usługi MOBILNY telegrosik (dawniej IZZI na kartę)

Regulamin w formacie pdf

 

 § 1 

Postanowienia ogólne oraz definicje

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego (dalej Sklep) dostępnego pod adresem  www.mobilny-telegrosik.pl(dalej Strona www) oraz zawierania umów sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Galena Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 34A/U01, 01-230 Warszawa, wpisana 
  do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000133373, posiadająca numer NIP: 6312283637, REGON: 276637953 (dalej Sprzedawca).
 2. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy pisemnie na adres siedziby, telefonicznie pod numerem telefonu: 799 555 223 (z telefonu komórkowego), 22 113 11 11 (z telefonu stacjonarnego) lub 800 707 801 (z budki telefonicznej), za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie www oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail mobilny@telegrosik.pl. 
 3. Informacja o Produktach oferowanych przez Sprzedawcę zawarta w Sklepie oraz na Stronie www, nie stanowi oferty, a zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Klient, może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, nieodpłatnie, za pośrednictwem Strony www oraz w siedzibie Operatora. 
 5. Umowy sprzedaży Produktów oferowanych za pośrednictwem Strony www są umowami zawieranymi na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron Umowy, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 6. Klientem, dokonującym zakupu Produktów oferowanych przez Sprzedawcę, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, działające przez upoważniony do tego organ. 
 7. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed złożeniem Zamówienia i korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Klient zawierając Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą oświadcza, 
  że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, Regulaminu Usługi Telekomunikacyjnych, Polityką Prywatności, 
  a w przypadku akcji promocyjnych – również Regulaminu Promocji i akceptuje je bez zastrzeżeń. 

 

§ 2 

Definicje i interpretacja

 

 1. Cena – wartość brutto udostępniona w Sklepie przy każdym Produkcie dostępnym do zakupu przez Klienta, wyrażona 
  w złotych polskich, którą Klient jest zobowiązany zapłacić za Produkty; 
 2. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.);
 3. Doładowanie – zwiększenie Pakietu Złotówek za pośrednictwem kanałów wskazanych przez Sprzedawcę na Stronie www; 
 4. Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 5. Forma pisemna – forma, dla której zachowania wymagane jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli;
 6. Forma dokumentowa – forma, dla której zachowania wymagane jest złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie, w tym wiadomość e-mail zawierające niezbędne dane do dokonania określonej czynności, wysłana z adresu poczty elektronicznej pozwalającego na identyfikację Klienta; 
 7. Formularz zakupu – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu w celu złożenia zamówienia 
  na Produkty oferowane przez Sprzedawcę;
 8. Formularz kontaktowy – interaktywny formularz dostępny na Stronie www w celu skontaktowania się ze Sprzedawcą; 
 9. Karta SIM/USIM lub Starter – karta z mikroprocesorem spełniająca wymagania Sieci Telekomunikacyjnej oraz warunki określone w specyfikacji technicznej dla Karty SIM/USIM, umożliwiająca dostęp do Usług Telekomunikacyjnych;
 10. Kodeks cywilny lub k.c. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.);
 11. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna, która zawiera Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego 
  na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 12. Klient – osoba składająca Zamówienie w Sklepie pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, działające przez upoważniony do tego organ;
 13. MSDIN (Mobile Station International Subscriber Directory Number) – unikalny ciąg 9-ciu cyfr przypisany do Karty SIM/USIM, potocznie numer telefonu Użytkownika, zamieszczony na Karcie SIM/USIM.
 14. Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem 
  za pośrednictwem Sklepu, dotycząca zakupu Produktów oferowanych przez Sprzedawcę.
 15. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 
  z późn. zm.).
 16. Produkty – towary i usługi, w szczególności Karty SIM/USIM oraz Doładowania, oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie.
 17. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 18. Rejestracja Karty SIM/USIM – udostępnienie Danych przez Użytkownika na rzecz Operatora oraz ich potwierdzenie 
  za pośrednictwem kanałów wskazanych przez Operatora na Stronie www, w celu rozpoczęcia świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Użytkownika przez Operatora.
 19. Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem  www.mobilny-telegrosik.pl/.
 20. Sprzedawca lub Spółka – Galena Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 34A/U01, 01-230 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000133373, NIP: 6312283637, REGON: 276637953 z kapitałem zakładowym 725.000,00 zł opłaconym w całości; 
 21. Zamówienie – oświadczenie Klienta, składane za pośrednictwem Sklepu wyrażające zamiar zawarcia Umowy 
  ze Sprzedawcą. Zamówienie może dotyczyć zakupu Produktów. 

 

§ 3 

Wymagania techniczne 

 

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu i złożenia Zamówienia potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu, pozwalające na otworzenie plików PDF oraz przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies. 
 2. Dla prawidłowego złożenia Zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w pkt. 1 powyżej, niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail oraz dokonanie procedury przewidzianej w § 4 niniejszego Regulaminu. 

 

§ 4 

Przedmiot Umowy

 

 1. Przedmiotem Umowy jest zakup Produktów oferowanych przez Sprzedawcę w Sklepie: w szczególności Kart SIM/USIM oraz Doładowań.
 2. Klient ma możliwość zakupu losowego numeru MSISDN przypisanego do Karty SIM/USIM lub wybranego spośród numerów opublikowanych w Sklepie, zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
 3. Zakup Produktów oferowanych w Sklepie następuje za pośrednictwem Formularza zakupu. 
 4. Ceny wszystkich Produktów prezentowanych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Do ceny Produktu wskazanej w Sklepie należy doliczyć koszt dostawy Produktu, którego wysokość zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, o ile dla danego Produktu Sprzedawca przewiduje dostawę. 
 6. Sprzedawca wskazuje łączną Cenę Produktu, uwzględniającą koszt dostawy Produktu, po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu dostawy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo bieżących zmian Cen Produktów prezentowanych 
  w Sklepie, wprowadzenia nowych Produktów, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, bądź wprowadzenia 
  w nich zmian zgodnie z postanowieniami warunków tych akcji, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminami poszczególnych akcji promocyjnych. Zmiany Cen, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczą zamówień, których złożenie zostało potwierdzone przez Sprzedawcę przed wejściem niniejszych zmian w życie. 
 7. Przed złożeniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, Regulaminem Usług Telekomunikacyjnych, Polityką Prywatności, a w przypadku akcji promocyjnych – również Regulaminem Promocji z której 
  ma zamiar skorzystać. 
 8. Aby dokonać zakupu Karty SIM/USIM należy poprawnie wypełnić Formularz zakupu dostępny w Sklepie, tj. dokonać łącznie następujących czynności:

  a. Otworzyć stronę internetową  www.mobilny-telegrosik.pl i wybrać opcję „Kup starter”;

  b. Po pojawieniu się Formularza zakupu w oknie „Oferta” wybrać jedną z dostępnych w Sklepie ofert oraz, o ile Operator udostępnia taką możliwość, wpisać w pustym polu kod promocyjny, jeżeli Klient jest w jego posiadaniu;

  c. W oknie „Dane”, a następnie „Dane do rejestracji” uzupełnić puste pola poprzez wpisanie danych obejmujących: 

 • w przypadku Użytkownika będącego osobą fizyczną: imię i nazwisko, numer PESEL;
 • w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej: numer paszportu lub karty pobytu;
 • w przypadku Użytkownika niebędącego osobą fizyczną: nazwę, numer identyfikacyjny REGON lub NIP lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej lub innym właściwym rejestrze;

  d. W oknie „Płatność” wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności;

  e. W oknie „Zgody” potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem Sprzedaży, Regulaminem Usług Telekomunikacyjnych, Regulaminem Promocji, z której Klient zamierza skorzystać i Polityką prywatności oraz wyrazić zgodę bądź nie poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na przetwarzanie Danych osobowych w zakresie niezbędnym w procesie realizacji Zamówienia, zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem wiadomości e-mail, na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem wiadomości SMS;

  f. W oknie „Dostawa”, wybrać jeden z dostępnych sposobów dostawy; jeśli okno nie jest aktywne Zamówienie zostanie wysłane listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej, zgodnie z obowiązującym Cennikiem;

  g. W oknie „Dane”, a następnie „Dane do dostawy” uzupełnić puste pola poprzez wpisanie danych obejmujących adres korespondencyjny do dostawy Zamówienia oraz w przypadku woli otrzymania Faktury Vat za zakup zaznaczyć pole „Chcę otrzymać fakutrę”;

  h. W oknie „Podsumowanie” zweryfikować poprawność danych oraz potwierdzić złożenie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Aktywacja przycisku jest możliwa jedynie po spełnieniu ww. warunków;

  i. Uregulować kwotę wynikającą ze złożonego Zamówienia. 

  9. Aby dokonać zakupu Doładowania należy poprawnie wypełnić Formularz zakupu, dostępny na stronie internetowej Sklepu, tj. dokonać łącznie następujących czynności: 

  a. Otworzyć stronę internetową  www.mobilny-telegrosik.pl i wybrać opcję „Doładuj kartę”;

  b. Po pojawieniu się Formularza zakupu w oknie „Oferta” wpisać w odpowiednim polu:

 • dowolną kwotę zawartą między 5 PLN a 150 PLN, o ile Operator udostępnia taką możliwość lub wybrać kwotę doładowania zgodną z ofertą dostępną w Sklepie,
 • kod promocyjny, o ile Operator udostępnia taką możliwość, jeżeli Klient jest w jego posiadaniu; 

  c. W oknie „Dane” uzupełnić puste pola poprzez wpisanie danych niezbędnych w procesie realizacji Zamówienia obejmujących: , numer MSDIN doładowywanej Karty SIM/USIM imię, nazwisko, adres e-mail;

  d. W oknie „Płatność” wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności;

  e. W oknie „Zgody” potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem Sprzedaży, Regulaminem Usług Telekomunikacyjnych, Regulaminem Promocji, z której Klient zamierza skorzystać i Polityką prywatności oraz wyrazić zgodę bądź nie poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na przetwarzanie Danych osobowych w zakresie niezbędnym w procesie realizacji Zamówienia, na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem wiadomości e-mail, 
  na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem wiadomości SMS;

  f. W oknie „Podsumowanie” zweryfikować poprawność danych oraz potwierdzić złożenie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Aktywacja przycisku jest możliwa jedynie po spełnieniu ww. warunków;

  g. Uregulować kwotę wynikającą ze złożonego Zamówienia. 

 1. Doładowanie może nastąpić wyłącznie, jeżeli Karta SIM/USIM jest ważna i aktywna. 
 2. Poprawne wypełnienie Formularza zakupu i opłacenie Zamówienia w terminie rozumiane jest jako skuteczne złożenie Zamówienia. 
 3. Klient dysponuje możliwością wyrażenia za pośrednictwem Strony www przed złożeniem Zamówienia, również innych zgód i oświadczeń, których wyrażenie jest dobrowolne i niezależne od wymagań dla prawidłowego złożenia Zamówienia. 
 4. Chwilą zawarcia Umowy sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem jest potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Sprzedawcę za pośrednictwem komunikatu umieszczonego na Stronie www. 
 5. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej 
  w momencie dostarczenia towaru. 

 

§ 5 

Płatność za Zamówienie

 

 1. Płatność za złożone Zamówienie może nastąpić za pośrednictwem:
  1. bezgotówkowych systemów rozliczania transakcji finansowych obsługiwanych przez operatorów płatności internetowej wyszczególnionych w Formularzu zakupu; 
  2. przelewem zwykłym na rachunek mbank: 48 1140 0026 0000 3920 0900 1006, Galena Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 34A/U01, 01-230 Warszawa. W treści przelewu należy wpisać nazwę usługi oraz numer MSDIN, którego usługa dotyczy.
 2. W przypadku skorzystania z dostępnych metod płatności bezgotówkowych, Sprzedawca za pośrednictwem poczty elektronicznej, informuje Klienta na podany adres e-mail o statusie zamówienia obejmującym informację 
  o zrealizowanej płatności lub braku płatności w terminie oraz o anulowaniu Zamówienia. 
 3. Płatność łącznej ceny Produktu powinna nastąpić niezwłocznie po potwierdzeniu złożenia Zamówienia przez Sprzedawcę, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. 
 4. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku niektórych metod płatności, tj. bezgotówkowych systemów rozliczania transakcji finansowych, ze względu na ich specyfikę, opłacenia zamówienia tą metodą możliwe jest wyłącznie bezpośrednio 
  po Złożeniu Zamówienia. 
 5. Brak zapłaty w terminach wskazanych w ust. 3 i 4 powyżej skutkuje anulowaniem Zamówienia. O anulowaniu Zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta na wskazany przez niego w Formularzu zakupu adres e-mail. 
 6. Za chwilę otrzymania płatności przez Sprzedawcę uważa się chwilę potwierdzenia poprawnego dokonania płatności przez Operatora płatności.
 7. W przypadku anulowania Zamówienia ze względu na brak płatności online, Klient może ponownie złożyć Zamówienie.
 8. W celu otrzymania Faktury VAT, Klient podczas zakupu zgłasza dyspozycję wystawienia faktury VAT, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu zakupu, a następnie wypełnia formularz z danymi niezbędnymi do wystawienia faktury VAT.
 9. Dostarczanie faktur VAT drogą elektroniczną nastąpi po uprzedniej akceptacji przez Klienta oświadczenia dostępnego 
  w Sklepie: „Wyrażam zgodę na wystawianie i otrzymywanie od Galena Sp. z o.o. w Warszawie faktur w formie elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).”
 10. Faktury elektroniczne są wysyłane w formacie PDF. 
 11. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.). 

 

§ 6

Realizacja Zamówienia

 

 1. Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia po skutecznym złożeniu Zamówienia przez Klienta i otrzymaniu płatności łącznej ceny Produktu lub Produktów.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktów bez wad i ponosi odpowiedzialność jeżeli zakupione Produkty obarczone są wadą fizyczną bądź prawną, chyba że powstanie wady wynika z okoliczności za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, zwłaszcza, gdy powstała ona na skutek działania Klienta, które było sprzeczne 
  z postanowieniami Regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa. 
 3. Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu płatności.
 4. Realizacja zamówienia następuje:

  a. w przypadku Zakupu Startera – zgodnie z opcją wskazaną przez Klienta w Formularzu zakupu, poprzez wysłanie Karty SIM/USIM listem poleconym za pośrednictwem poczty polskiej na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta w Formularzu zakupu lub za pośrednictwem innego przewoźnika wskazanego na stronie Sklepu, zgodnie z obowiązującym Cennikiem;

  b. w przypadku zakupu Doładowania – poprzez zwiększenie stanu Karty SIM/USIM wskazanej w Formularzu zakupu;

  c. w przypadku zakupu Pakietu – o ile Sprzedawca udostępnia taką możliwość, poprzez uruchomienie wybranej przez Klienta oferty na numerze MSDIN wskazanym przez Klienta w Formularzu zakupu. 

 5. Usługi Dostawy są realizowane tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
 6. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za podanie nieprawidłowych danych przez Klienta. W przypadku podania przez Klienta błędnego adresu korespondencyjnego, błędnego adresu e-mail lub błędnego numeru MSDIN, uniemożliwiając tym samym realizację Umowy sprzedaży, Klient fakt ten powinien niezwłocznie zgłosić Sprzedawcy składając reklamację zgodnie z § 8 niniejszego Regulaminu.
 7. Z tytułu sprzedaży Produktu nie są pobierane dodatkowe opłaty na rzecz Sprzedawcy poza zapłatą Ceny Produktu oraz Ceny dostawy, zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Skorzystanie ze Sklepu nie zwalnia jednak Klienta od ponoszenia kosztów wynikających z korzystania z wybranego sposobu płatności, jak również wynikających z używanych przez Klienta środków porozumiewania się na odległość w celu zakupu Produktu. Wskazane wyżej koszty ponosi Klient, zgodnie 
  z treścią umów łączących Klienta z odpowiednimi podmiotami, w szczególności bankami i dostawcami usług telekomunikacyjnych.

 

§ 7

Odstąpienie od Umowy

 

 1. Klient będący Konsumentem, z zastrzeżeniem ust. 8, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta może skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów związanych z wykonanymi Usługami, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu, tj. od dnia otrzymania Karty SIM/USIM, Doładowania lub aktywowania Pakietu. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem wskazanego terminu. 
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 3. Sprzedawca zwróci wszelkie koszty poniesione przez Konsumenta, który skutecznie odstąpił od Umowy. Zwrot środków zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia 
  o odstąpieniu od Umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, chyba, że Konsument zgodził się na dokonanie zwrotu w inny sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. 
 4. Składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument może skorzystać z zamieszczonego przez Sprzedawcę wzoru. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć poprzez wysłanie dokumentu:

  a. w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w § 1 pkt. 1;

  b. w formie dokumentowej za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres mobilny@telegrosik.pl.

 6. W przypadku skutecznego skorzystania przez Konsumenta z możliwości odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest 
  za niezawartą. 
 7. Warunkiem zwrotu całości środków Konsumentowi jest niewykorzystanie w całości ani też w części: środków zgromadzonych na Karcie SIM/USIM, Doładowania lub Pakietu. 
 8. W przypadku skorzystania z Usług Telekomunikacyjnych świadczonych przez Sprzedawcę, a realizowanych w związku 
  z zakupionym przez Klienta Produktem, które nastąpiło przed upływem odstąpienia od Umowy, Konsument ponosi koszty tych usług. 
 9. Sprzedawca po dokonaniu zwrotu środków blokuje możliwość użycia Karty SIM/USIM, Doładowania lub Pakietu, którego dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. 
 10. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadku umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci 
   on prawo do odstąpienia od Umowy;
  2. w której Cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy; 
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta; 

 

§ 8

Reklamacje

 

 1. Wszelkie skargi, reklamacje, zastrzeżenia i wnioski związane z realizacją Umowy i funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać Sprzedawcy w terminie 14 dni od otrzymania Produktu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej: 
  1. w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w pkt. 1 ust. 1;
  2. w formie dokumentowej za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres mobilny@telegrosik.pl.
 2. Klient będący Konsumentem ma możliwość dokonania reklamacji wadliwego Produktu na podstawie przepisów rozdziału 5a Ustawy o prawach konsumenta. 
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową, istniejący w chwili dostarczenia Produktu do Klienta będącego Konsumentem, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową zostanie stwierdzony przed upływem 2 lat od dnia dostarczenia Produktu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową, jeżeli Klient najpóźniej w chwili zawarcia Umowy został poinformowany, że konkretna cecha odbiega od wymogów zgodności z umową i zaakceptował ten fakt. 
 4. Klientowi przysługuje uprawnienie do wniesienia reklamacji w przypadku:
 5. niezgodności Produktu nabytego na podstawie zawartej Umowy sprzedaży z tą Umową, 
 6. braku realizacji zamówienia w terminie określonym niniejszym Regulaminem. 
 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. a Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do żądania naprawy lub wymiany Produktu niezgodne z umową z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o prawach konsumenta. Konsument ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową oraz Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową, nie doprowadził Produktu do zgodności 
  z Umową, mimo prób doprowadzenia do zgodności z Umową niezgodność nadal występuje, brak zgodności Produktu 
  z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia złożenie takiego oświadczenia lub gdy z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Produktu do zgodności z Umową z rozsądnym terminie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 
 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. b Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni, licząc 
  od dnia, w którym upłynął termin realizacji Zamówienia. Reklamację złożoną po wskazanym terminie pozostawia się bez rozpoznania, o czym Sprzedawca informuje Klienta listownie na adres korespondencyjny Klienta wskazany w reklamacji albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta wskazany w reklamacji, zgodnie z wyborem Klienta. Brak wyboru formy skutkuje udzieleniem informacji w formie pisemnej skierowanej listownie na adres korespondencyjny Klienta. 
 9. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, datę zrealizowania Zamówienia, numer MSDIN, którego reklamacja dotyczy, opis zgłaszanych zastrzeżeń i niezgodności Produktu z Umową oraz wybór formy udzielenia odpowiedzi na reklamację z oświadczeniem o wyrażeniu zgody 
  na udzielenie odpowiedzi w wybranej formie, jeżeli forma odpowiedzi na reklamację wybrana przez Klienta jest inna niż wskazana w ust. 11 zd. 1 poniżej.
 10. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 11. Sprzedawca rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania 
  w prawidłowej postaci.
 12. Brak odpowiedzi na reklamacje we wskazanym w ust. 9 powyżej terminie uważany jest za uznanie reklamacji. 
 13. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na piśmie na adres korespondencyjny Klienta wskazany w reklamacji. Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w formie dokumentowej za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta, wskazany w reklamacji, jeżeli w treści reklamacji Klient wyrazi zgodę na skierowanie odpowiedzi na reklamację w ten sposób. 

 

§ 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z: 
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów. 
  4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Zasady dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa lub w regulacjach, stosowanych przez podmioty uprawnione do działania w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. 

 

§ 10

Ochrona Danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”) podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane na podstawie Umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi 
  w (RODO) oraz obowiązującymi przepisami. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę zawiera Polityka Prywatności zamieszczona na stronie internetowej Sklepu. 

 

§ 11

Zastrzeżenia

 

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. 
 2. Każdorazowo składane w Sklepie Zamówienie stanowi odrębną Umowę Sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji niniejszego Regulaminu. 
 3. Umowa Sprzedaży jest zawierana na czas określony, wyłącznie w celu jej wykonania oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu związanych z zawartą Umową Sprzedaży. 
 4.  Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim. 
 5. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa, w szczególności Ustawy o prawach konsumenta. 
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia lub zakończenia świadczenia Sprzedaży Produktów
  w całości lub w części. Zapis ten nie ma zastosowania do Umów już zawartych. Wszystkie transakcje zakupu opłacone przez Klienta przed czasowym zawieszeniem Usługi Sprzedaży zostaną zrealizowane przez Sprzedawcę. 
 7. O zdarzeniach wskazanych w ustępie 6 powyżej, Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail wskazując czas na wykorzystanie dostępnych środków oraz opublikuje ogólnodostępną informację na Stronie www.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy i ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu, jeżeli problemy i ograniczenia powstały na skutek niezgodności urządzenia, sprzętu, systemu czy infrastruktury z wymaganiami technicznymi wskazanymi w pkt. 3 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie poczty 
  e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Klienta adresu korespondencyjnego, numeru MSDIN lub adresu e-mail. W przypadku błędnego wskazania przez Klienta ww. danych Klient powyższy fakt powinien niezwłocznie zgłosić Sprzedawcy.
 10. W przypadku wystąpienia siły wyższej, wykonanie Usługi Sprzedaży przez Sprzedawcę może zostać zawieszone na czas równy okresowi trwania siły wyższej. 
 11. Przez pojęcie siły wyższej, o której mowa wyżej należy rozumieć zdarzenie, którego nie można było przewidzieć 
  i przeciwdziałać mu przy zachowaniu zwykłej staranności, o charakterze zewnętrznym w stosunku do Spółki i niezależne od niego, w szczególności takie jak: strajki, walki wewnętrzne w kraju, trzęsienie ziemi, powodzie, epidemie i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci telekomunikacyjnych, w tym Internetu, których nie można przezwyciężyć, a których ponadto nie można było przewidzieć i im przeciwdziałać i które są zewnętrzne w stosunku do Sprzedawcy i jego działalności.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Do Umów Sprzedaży stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Ustawy o prawach konsumenta. 
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla każdego Klienta w siedzibie Sprzedawcy oraz na Stronie www w sposób pozwalający na jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalenie w drodze elektronicznej. 
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą publikowane na Stronie www przed datą ich wejścia w życie, nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. 
 4. Sprzedawca zachęca Klienta do zapisania niniejszego Regulaminu na trwałym nośniku. Sprzedawca na żądanie Klienta, złożone w formie pisemnej na adres korespondencyjny: ul. Skierniewicka 34A/U01, 01-230 Warszawa lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: mobilny@telegrosik.pl, udostępnia Regulamin w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Konsument. 
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13 maja 2024 r.